Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste ondernemer,

jK Communicatie & Vormgeving staat voor eerlijke en heldere content. Daar horen heldere afspraken bij. Die vind je hieronder. In deze afspraken lees je wat je van ons kan verwachten en wat we van jou vragen. Zodra je een van onze diensten gebruikt, ga je automatisch met deze afspraken akkoord.

Artikel 1 Definities
1.1 jK Communicatie & Vormgeving, gevestigd te Egmond-Binnen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 60668393 en naam Jet Kuijmans Communicatie & Vormgeving
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met jK Communicatie & Vormgeving een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De overeenkomst: de overeenkomst tussen jK Communicatie & Vormgeving en de opdrachtgever, zoals deze is of wordt gesloten.
Artikel 2 Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen jK Communicatie & Vormgeving en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn. Zo dit niet het geval is, gelden deze voorwaarden en gaan in elk geval altijd voor, ook indien in de voorwaarden van de opdrachtgever anders is bepaald.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege jK Communicatie & Vormgeving gedaan, zijn vrijblijvend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht jK Communicatie & Vormgeving niet tot het sluiten van een overeenkomst. Indien een opdrachtgever anticipeert op het tot stand komen van een overeenkomst, komt dit voor zijn risico.
3.2 Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door jK Communicatie & Vormgeving. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien jK Communicatie & Vormgeving deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen zeven dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
3.3 jK Communicatie & Vormgeving behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 8 bedoelde voorwerk, verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van jK Communicatie & Vormgeving en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jK Communicatie & Vormgeving door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van jK Communicatie & Vormgeving dienen deze onverwijld aan jK Communicatie & Vormgeving te worden teruggezonden.
3.4 Alle door jK Communicatie & Vormgeving genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en jK Communicatie & Vormgeving een overeenkomst van opdracht.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen
5.1 jK Communicatie & Vormgeving verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
5.2 Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen of gegevens, die Jet Kuijmans – Communicatie & Vormgeving voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.3 Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
5.4 jK Communicatie & Vormgeving verplicht zich al hetgeen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag jK Communicatie & Vormgeving alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
5.5 Indien jK Communicatie & Vormgeving de werkzaamheden niet naar de wens van opdrachtgever uitvoert, kan de laatste jK Communicatie & Vormgeving in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien jK Communicatie & Vormgeving niet bereid is aan dit verzoek te voldoen – hetgeen jK Communicatie & Vormgeving vrijstaat -, is de opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. Het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden is op deze opzegging van toepassing.

Artikel 6 Duur en beëindiging
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.
6.2 Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.3 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de laatste aan Jet Kuijmans – Communicatie & Vormgeving gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door jK Communicatie & Vormgeving is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever jK Communicatie & Vormgeving tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
6.4 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door jK Communicatie & Vormgeving blijft zij recht houden op vergoeding van haar werkzaamheden tot de datum waartegen is opgezegd.
6.5 jK – Communicatie & Vormgeving is verplicht de lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, zal jK Communicatie & Vormgeving zorgen voor de overdracht van de werkzaamheden.
6.6 jK Communicatie & Vormgeving heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surséance een akkoord met schuldeisers nastreeft, achterstallig is met de betaling van enig gedeelte van het aan jK Communicatie & Vormgeving verschuldigde, nalaat de voor de goede vervulling van de opdracht nodige informatie te verschaffen, zulks onverlet het recht van jK Communicatie & Vormgeving op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
6.7 De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel:
a. door de voltooiing van de opdracht;
b. indien door overmacht, althans zwaarwegende omstandigheden, waaronder ziekte van de verantwoordelijke bij jK Communicatie & Vormgeving, voltooiing van de opdracht onmogelijk of te bezwaarlijk is geworden.

Artikel 7 Honoraria, kosten en declaraties
7.1 De honorering van jK Communicatie & Vormgeving geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid of een vaste prijs (per project of opdracht).
7.2 jK Communicatie & Vormgeving is gerechtigd haar uurtarieven en/of honoraria, die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden.
7.3 Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag jK Communicatie & Vormgeving niet van deze begrotingen afwijken, behalve voor indexering als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven of bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 6, dat handelt over opzegging van een opdracht. jK Communicatie & Vormgeving is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover onmiddellijk de opdrachtgever te informeren en zo nodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor te leggen.
7.4 Naast honorarium zijn verschuldigd voor de opdrachtgever gemaakte kosten en de kosten van derden die door jK Communicatie & Vormgeving in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Onder voor de opdrachtgever gemaakte kosten worden onder andere verstaan telefoon-, fax-, porti-, koeriers-, fotokopie-, knipsel- en reis- en verblijfkosten.
7.5 In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via jK Communicatie & Vormgeving, dan is jK Communicatie & Vormgeving gerechtigd tot het berekenen van kosten die samenhangen met deze doorbetaling. Ook is het bureau dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
7.6 Tenzij anders is overeengekomen declareert jK Communicatie & Vormgeving maandelijks achteraf het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de kosten. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van jK Communicatie & Vormgeving bedraagt 7 dagen terwijl een beroep op schuldvergelijking is uitgesloten. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van één procent per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.
7.7 Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever van enig bedrag verschuldigd aan jK Communicatie & Vormgeving is jK Communicatie & Vormgeving gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten en/of te staken al dan niet met een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst. Voorts is opdrachtgever jegens jK Communicatie & Vormgeving naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 70 euro.
7.8 Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te zijn gespecificeerd.
7.9 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
7.10 jK Communicatie & Vormgeving zal bij iedere offerte opgeven welk bedrag zij als voorschot in rekening brengt. De werkzaamheden zullen eerst aanvangen na ontvangst van het voorschot.

Artikel 8 Voorwerk
8.1 Indien door de opdrachtgever van jK Communicatie & Vormgeving, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat jK Communicatie & Vormgeving zich specifieke op de opdrachtgever toegesneden kennis inzake public relations/communicatie en/of kennis inzake de specifieke problematiek van de opdrachtgever eigen maakt, heeft jK Communicatie & Vormgeving daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding.
8.2 Alvorens jK Communicatie & Vormgeving dit voorwerk zal verrichten, zal jK Communicatie & Vormgeving schriftelijk aan de opdrachtgever laten weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 9: Extra werkzaamheden
9.1 jK Communicatie & Vormgeving heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. jK Communicatie & Vormgeving is niet verplicht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of correcties door te voeren.
9.2 jK Communicatie & Vormgeving heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 10 Strijdige belangen
10.1 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal jK Communicatie & Vormgeving geen opdrachten aanvaarden, waarvan jK Communicatie & Vormgeving weet of behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 11 Inschakeling van anderen
11.1 De opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met jK Communicatie & Vormgeving communicatie en/of public relations opdrachten verlenen aan andere public relations- of communicatieadviesbureaus c.q. – adviseurs.

Artikel 12 Auteursrecht
12.1 De opdrachtgever verkrijgt van jK Communicatie & Vormgeving een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door jK Communicatie & Vormgeving in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
12.2 De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van jK Communicatie & Vormgeving.

Artikel 13 Uitingen en mededelingen
13.1 Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door jK Communicatie & Vormgeving namens de opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
13.2 Door jK Communicatie & Vormgeving namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien terzake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechte wordt ingesteld, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met jK Communicatie & Vormgeving.
13.3 Indien jK Communicatie & Vormgeving terzake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting of mededeling in rechte wordt betrokken danwel terzake tegen haar een klacht wordt ingediend, zal zij, jK Communicatie & Vormgeving, daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of jK Communicatie & Vormgeving zelfstandig verweer zal voeren danwel of de opdrachtgever uit naam van jK Communicatie & Vormgeving de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen. De opdrachtgever vrijwaart jK Communicatie & Vormgeving tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door jK Communicatie & Vormgeving namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 jK Communicatie & Vormgeving is bij advies- en ontwerpwerkzaamheden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirecte, ontstaan in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens grove schuld of opzet van de leidinggevende bij jK Communicatie & Vormgeving. Enige aansprakelijkheid van jK Communicatie & Vormgeving is in elk geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat jK Communicatie & Vormgeving voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
14.2 In geval van aansprakelijkheid van jK Communicatie & Vormgeving voor de levering van zaken, zal jK Communicatie & Vormgeving te harer keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.
14.3 jK Communicatie & Vormgeving is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die jK Communicatie & Vormgeving met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld. Indien en voor zover jK Communicatie & Vormgeving jegens een derde, die zij met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, aansprakelijk is al dan niet op basis van door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden, zal opdrachtgever jK Communicatie & Vormgeving volledig vrijwaren.
14.3a. Opdrachtgever vrijwaart jK Communicatie & Vormgeving en door haar ingeschakelde of voor haar acterende derden voor alle aanspraken, hetzij uit de wet, hetzij uit contract, van derden jegens haar/hen.
14.4 Op haar beurt zal jK Communicatie & Vormgeving opdrachtgever behulpzaam zijn bij aanspraken die derden jegens opdrachtgever geldend willen maken en hun oorzaak vinden in de door jK Communicatie & Vormgeving met opdrachtgever gesloten overeenkomst. De daarmede verband houdende kosten en honoraria komen voor rekening van opdrachtgever en zijn gebaseerd op de tarieven uit de overeenkomst tussen Jet Kuijmans – Communicatie & Vormgeving en opdrachtgever.
14.5 Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is Jet Kuijmans – Communicatie & Vormgeving niet gehouden.
14.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij jK Communicatie & Vormgeving te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Geschillen tussen opdrachtgever en jK Communicatie & Vormgeving naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechtbank, die bevoegd is voor de vestigingsplaats van jK Communicatie & Vormgeving.
15.2 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 16: Vindplaats van deze Algemene Voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn opvraagbaar en na te lezen op https://Jet Kuijmans.com/